Jak zrezygnować z umowy deweloperskiej?

Radzimy, jak wycofać się z umowy deweloperskiej

Tylko w kilku, wyraźnie określonych w prawie, przypadkach możesz odstąpić od umowy deweloperskiej. By odstąpienie było skuteczne ważne są nie tylko przyczyny, ale i zachowanie odpowiedniej formy oraz terminów w tym zakresie.
O sytuacjach w których można odstąpić od umowy oraz terminarzu w tym zakresie mówi ustawa deweloperska z 2012 roku. Krytycy wskazują, że określa ona bardzo wąski zakres sytuacji pozwalających klientowi na wycofanie się z kontraktu.
Chodzi więc w szczególności o:
– niewywiązanie się przez dewelopera z umowy przyrzeczonej w określonym terminie, czyli nieprzeniesienie prawa własności nieruchomości na klienta
– jeśli umowa deweloperska nie zawiera elementów wymaganych przez ustawę deweloperską;
– jeśli dane z umowy deweloperskiej nie są zgodne z informacjami z prospektu informacyjnego lub załączników, chyba że zmiany w tym zakresie zostały wyraźnie zaznaczone w umowie
– jeśli klient przed podpisaniem umowy nie dostał od dewelopera prospektu informacyjnego
– jeśli dane zawarte w prospekcie nie są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym w momencie podpisania umowy
– jeśli prospekt nie zawiera tych informacji, które są wymagane na mocy ustawy deweloperskiej
W przypadku pierwszego czynnika, a więc nieprzekazania prawa własności na czas, klient nie może odstąpić od umowy „z automatu”. Zanim to uczyni, ma obowiązek ustalić wobec dewelopera kolejny 120 dniowy termin na przeniesienie prawa własności. Co ważne – firma musi wywiązać się z kar umownych, wynikających z opóźnienia. Eksperci podkreślają jednak, że przepis ten jest niekorzystny dla klienta. Nabywca nieruchomości może bowiem dużo wcześniej zdawać sobie sprawę, że termin finalny będzie niedotrzymany (np. brak jakichkolwiek prac na terenie inwestycji, niewywiązywanie się z harmonogramu) a mimo to musi czekać, aż nadejdzie wyznaczony termin umowny i dopiero wtedy nakłada kolejny termin ostateczny, dopiero po trzech miesiącach.
Jeśli natomiast chodzi o pozostałe czynniki, które uprawniają do odstąpienia od umowy, klient ma obowiązek przygotować i przekazać deweloperowi oświadczenie w tej sprawie w terminie 30 dni od jej podpisania.
W oświadczeniu koniecznie należy zawrzeć podstawę odstąpienia, a więc wskazać na czynniki, które wypełniają te opisane w ustawie. Należy też zażądać od dewelopera zwrotu środków (lub jeśli są one zdeponowane na rachunku powierniczym przekazać oświadczenie również bankowi, a on wypłaci pieniądze). Kolejna istotna sprawa, która musi znaleźć się w oświadczeniu, to zgoda klienta na wykreślenie jego roszczenia o przeniesienie prawa własności, z księgi wieczystej nieruchomości.
Odstąpienie od umowy oznacza, że jej zapisy nie obowiązują. Nie wiąże się z to żadnymi kosztami po stronie klienta, poza opłaceniem notariusza. Co w sytuacji, gdy deweloper nie uzna odstąpienia? Wtedy sprawa znajdzie swoje rozstrzygnięcie na drodze sądowej.
Jeśli nie zachodzą przesłanki pozwalające klientowi wycofać się z umowy, a z jakichś przyczyn chce tak postąpić, może próbować szukać porozumienia z deweloperem i rozwiązać umowę na mocy zgodnego postanowienia obu stron. Wtedy podpisuje się akt notarialny, w którym strony deklarują, że unieważniają wzajemne zobowiązania, a nabywca zgadza się na wykreślenie z księgi wieczystej jego roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości. Oczywiście w takiej sytuacji nie ma podstaw do oczekiwania zwrotu wszystkich środków zawartych na rachunku powierniczym. Sposób ich podziału – w zależności od ustaleń – będzie zawarty również w akcie notarialnym. Jeśli umowa stanowiła, że część pieniędzy wpłaconych przez klienta było zadatkiem, z pewnością zostanie on przejęty przez dewelopera.
Jeśli jednak deweloper nie zgodzi się na rozwiązanie umowy, a nie ma podstaw by od niej odstąpić, klient będzie zmuszony się z niej wywiązać. Jeśli nie może spotkać się z karami umownymi (za brak płatności w terminie) , sądowym nakazem zapłaty i wreszcie egzekucją należności przy pomocy komornika. Deweloper może też na drodze sądowej „zmusić” klienta do wywiązania się z umowy lub samemu od niej odstąpić. Nabywca nieruchomości powinien więc poszukać rozwiązania alternatywnego. Np. znaleźć osobę, która odkupi od niej prawa do mieszkania na mocy cesji.

Teresa Michniak, Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email